Hoe wordt de erfenis verdeeld?

Na de dood

Erfenis verdelen, hoe dat gebeurt hangt af van het feit of de erflater tijdens zijn leven een testament heeft gemaakt. Is dit niet het geval, dan geldt volgens het erfrecht de wettelijke erfopvolging. Lees hier meer over de verdeling van de erfenis.

Welke erfenis kan worden geërfd?

De erfenis van een overledene omvat de gehele nalatenschap, dat wil zeggen bezittingen, grond, onroerend goed en persoonlijke inboedel. Dieren en wapens kunnen bijvoorbeeld ook worden geërfd. Volgens het erfrecht vallen echter ook schulden, zoals schulden, onder de nalatenschap van de overledene. De digitale nalatenschap kan ook worden geërfd.

De nabestaanden krijgen voor de verdeling van de erfenis geen informatie over de hoogte of de aard van de nalatenschap. Erflaters en erfgenamen: wie kan aanspraak maken op

Erfenis betekent het vermogen om de rechtsopvolger van de erflater te worden. Dieren, objecten en fictieve mensen hebben dit vermogen niet en kunnen daarom niet worden meegenomen in de verdeling van de erfenis. Volgens het erfrecht kunnen natuurlijke of rechtspersonen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, erven:

  • Natuurlijke personen die in leven zijn
  • Ongeboren kinderen die levend geboren worden
  • Rechtspersonen (bijv. vennootschappen) effectief opgericht en niet ontbonden op het moment van overlijden

Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen het vermogen om te erven en het vermogen om legataris te worden. Nalatenschapsverdeling: wat is het verschil tussen erfgenaam en legataris?

In het erfrecht wordt onderscheid gemaakt tussen erfgenamen en legatarissen. Erfgenamen zijn nabestaanden aan wie (een deel van) het vermogen van een overledene wordt toegekend. Legatarissen zijn mensen die alleen bezittingen van de erflater ontvangen, d.w.z. een legaat. De rechten en plichten van een begunstigde gelden niet voor de legataris.

Bij de verdeling van de erfenis moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de begunstigde en de legataris. Vaak worden bepaalde zaken in een testament aan particulieren gegeven. Het is niet altijd duidelijk hoe de resterende boedel moet worden verdeeld. Hiervoor dient een duidelijke opvolgingslijn te worden opgesteld.

Hoe wordt de erfenis onder de erfgenamen verdeeld?

Verdeling van de nalatenschap zonder testament

Als de overledene geen testament heeft opgesteld met een individuele erfopvolging, geldt de wettelijke erfopvolging volgens het erfrecht. De erfenis wordt in aflopende volgorde verdeeld over de volgende groepen mensen: Als de erfenis over meerdere personen moet worden verdeeld, vormen zij een gemeenschap van erfgenamen.

De erfenis voor echtgenoten

Volgens het erfrecht is de echtgenoot van een overledene geen familielid van de overledene. Echtgenoten hebben echter het recht om te erven via het erfrecht voor echtgenoten: eerst erft de overblijvende echtgenoot de huwelijkse inboedel en de huwelijksgeschenken. Als er eersteklas erfgenamen zijn, krijgt de echtgenoot een kwart van de erfenis. Als alleen familieleden van de tweede orde recht hebben op een erfenis, krijgt de echtgenoot de helft van de erfenis. Als er geen familieleden van de eerste of tweede orde zijn, erft de echtgenoot de volledige nalatenschap. Als echtgenoten deze regels van het erfrecht willen omzeilen, kunnen ze een Berlijns testament opmaken.

Het verplichte deel in het erfrecht

Om echtgenoten of levenspartners en de naaste verwanten niet volledig uit te sluiten van de verdeling van de erfenis, voorziet het erfrecht in een verplicht deel. Personen die gerechtigd zijn tot een verplicht aandeel hebben recht op een uitkering in contanten gelijk aan de helft van hun wettelijk deel van de erfenis. Deze verplichte deelvordering kan ondanks een testament worden ingesteld. De volgende groepen mensen hebben recht op een verplichte portie:

  • de langstlevende echtgenoot of levenspartner
  • Kinderen
  • kleinkinderen
  • Ouders
Hoe wordt de erfenis verdeeld?
Schuiven naar boven